Menu

BRITISH GARDEN

A house surrounded by lush vegetation. A modern garden inspired by nature. Cosy, calm and picturesque.

Designed to correspond with the charming landscape as best as possible.

British gardens are perfect for those who appreciate open spaces.


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.