Menu

IDYLLIC LODGE

Welcome to a peaceful sanctuary of complete freedom!

A place where you can discover the charms of life — pursue your passions, engage in culinary experiments and meet exceptional people. You - young, crazy and unrestrained...

Are you ready?


Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.